Kognitiv Atferdsmestring i Praksis

Formålet
Formålet med KAMP er å sikre samfunnet mot ny kriminalitet, øke deltakerens motstand til kriminelle handlinger, skape og vedlikeholde motivasjon for endring gjennom å gi deltakeren innsikt i sin egen holdning og atferd, og hvilke løsningsstrategier som er nødvendig for å oppnå endring.

future

Styrking av autonomi
I løpet av gjennomføringen av programmet kan deltakeren styrke sin identitet og autonomi ved å tilegne seg økt innsikt egne positive egenskaper og mestringsstrategier. Gjennom samtaler, rollespill, leksjoner, løsningsstrategier i praksis stimuleres deltakerens ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet.

Holdninger og handlinger
KAMP kan gjøre det lettere for ungdom å komme seg tilbake på skolebenken, få seg en jobb og skaffe seg bolig. KAMP skal fokusere på ”criminogenic needs”, dvs. holdninger, handlinger og omstendigheter som støtter lovbryting. Sentralt grunnlag for fremgangsmåten er forståelse av atferdsproblemer som resultat av risikofaktorer ved deltakeren og deltakerens omgivelser.

Metodikk
Det teoretiske grunnlaget i KAMP bygger på sosialpsykologiske teorier og økologisk systemperspektiv etter et humanistisk helhetssyn. Sentralt grunnlag for fremgangsmåten er forståelse av atferdsproblemer som resultat av risikofaktorer ved deltakeren og deltakerens omgivelser.

Prosess
Programmets metode består av to hovedkomponenter og et prinsipp. S³ komponenten, (Selvforståelse, Situasjonsforståelse og Samfunnsforståelse), I³ komponenten (Inkludering, Involvering og Interaksjon) og LEI-prinsippet (Lyst, Engasjement og Interesse.) Metoden fokuserer på deltakeren som subjekt i eget liv, som gjennom samtaler og involvering (I³-komponenten) skal få fornyet forståelse (S³-komponenten), og motiveres (LEI-prinsippet) til selv å ta gode valg, og finne sin egen mer konstruktive livsvei videre.

Alt jeg kan si er at meningen med livet, er meningen du selv gir til ditt liv. Paulo Coelho

Menneskesynet
Kommunikasjonen i Program KAMP bygger på et menneskesyn om en grunnleggende verdsetting av det enkelte menneske og dets muligheter, og en tro på at endring er mulig også for ”problembarn”. KAMPs grunnleggende menneskesyn bygger på at noe er felles for alle mennesker, som at man har grunnleggende behov for blant annet mestring og håp, og til syvende og sist ønsker et godt liv.

Et annet grunnleggende perspektiv som ligger usagt i dette er dialogisk i natur; i form av en tro på samspill mellom mennesker, der man ved inkludering, involvering, støtte og praktisk omsorg kan få til en gjensidig kommunikasjon mellom to parter som faktisk er livs endrende.

Det er også elementer her som kan minne om en fenomenologisk tilnærming til mennesker og situasjoner, i det den enkelte deltaker får stort rom for å uttrykke sin egen opplevelse av sin helhetssituasjon og sine behov. Dette knytter igjen an til en økologisk tilnærming.

Dette menneskesynet gir konkrete utslag i kommunikasjonen og møtene med de unge. For eksempel bunner desentrering i kommunikasjonen i et grunnsyn som vektlegger den andres verdi og potensial, og troen på den andres muligheter for endring fører til fokus på framtid og framtidsvalg i mange samtaler.

KAMPs grunnsetninger

  • Ingen er født til å være kriminell
  • Individet er i gjensidig påvirkningsforhold til samfunnet
  • Ingen skal bli fraskrevet
  • Alle mennesker har iboende ønske om å mestre
  • Motivasjon er en prosess og kan skapes
  • Alle har behov for anerkjennelse
  • Individet er sin egen ekspert
  • Inkludering og involvering er en forutsetning for endring
  • Engasjement skapes av engasjement

Tilpasningsdyktig
KAMP kan lett tilpasses og implementeres i all bekjempelse av barne- og ungdomskriminalitet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For mer informasjon vedrørende KAMP, eller behov for UmVs kompetanse? Ta kontakt.