Dialog for trygghet- et forebyggingsprosjekt mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

terrorismDialog for trygghet er UmVs forebyggingsprosjekt mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme, blant marginalisert ungdom, som er risikoutsatte for rekruttering til ekstremt voldelige radikale miljøer.

Formålet
Formålet er, å forebygge at ungdom ikke blir utsatt eller utsetter andre for ekstreme voldelige radikale handlinger, eller rekrutteres til destruktive voldelige radikale miljøer. Vi vil hjelpe ungdom med å få orden på livene sine, og verne samfunnet mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.

Bakgrunn
11. september 2001 har endret det globale samfunnet, og terroranslaget mot regjeringsbygget 22. juli 2011 og politiets terrorvarsel 24. juli 2014, er datoer som viser at Norge kan også rammes, jf. PST. Trusselvurdering 2017. I bunn for utviklingen ligger det en verdi maktkamp hvor samfunnsideologiske og ekstreme voldelige religiøse krefter står sentralt. Tilslutningen til ytterliggående voldelige krefter kan forebygges på et tidlig stadium og krever innsats fra alle samfunnsaktører. Støtt arbeidet vårt.

Dialog kan være løsningen
UmV mener at polarisering og rekruttering til ekstreme voldelige radikale miljøer best kan hindres gjennom dialog med unge mennesker på et tidlig stadium. Det er når man er ung at ideologier, verdier, identitet og tilhørighet formes. Dialog er effektivt som motkraft mot ekstreme voldelige religiøse nettverk. Ved at ungdom trenes i å stille kritiske spørsmål vil de kunne reflektere selvstendig og ta ordet når kategoriske forestillingsideer under samtaler også i det private rom. For det er i det private rom den sterkeste påvirkningen foregår.

Refleksjonstrening
UmV er overbeviste om at dialog og oppsøkende virksomhet er veien å gå for å treffe akkurat på den ungdommen som er på vei inn i ekstreme voldelige miljøer. Ungdom har derfor behov for dialog og refleksjonstrening som bevisstgjør dem på sine motiver og behov, verdier og ideologi (menneskesyn). Dialog og praktisk hjelp til å løse sosiale utfordringer er samlet sett et sterkt virkemiddel om hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Økt refleksjon og problemløsning bidrar til å skape trygghet, inkludering og økt vern om den enkelte og samfunnssikkerhet. Våre prosjekter.