Samarbeid

5854409 3452518I et sosialpsykologisk perspektiv er individet og systemer rundt den enkelte i gjensidig påvirkning. Ivaretakelse av vår målgruppes interesser forutsetter samarbeid med relevante aktører.

Samarbeid med Politiet
Politiet og UmV jobber opp mot samme målgruppe og er en naturlig samarbeidspartner for UmV. UmV har et strukturert samarbeidet med politiet. Samarbeidsavtalen med Grønland politistasjon, forebyggende avsnitt, ved Oslo Politidistrikt, er en videreføring av velfungerende samarbeidsform i over 20 år og innbefatter blant annet å gjøre politiets forebyggende arbeid kjent blant ungdom. UmV har holdt en rekke foredrag for politiet og for politistudenter ved Politihøyskolen.

Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt ett eple. Men hvis du har en idé og jeg har en idé og vi bytter, vil vi begge ha to ideer. George Bernard Shaw

UmVs formelle samarbeidspartnere er:

 • Skoler
  -  Mål: forebygging av elevfrafall og rekruttering til samsfunnskadelige nettverk
 • Politi, Grønland politistasjon (herunder forebyggende avsnitt)
  -  Mål: forebygging av rekruttering til samsfunnskadelige nettverk
 • Kriminalomsorgen, Oslo friomsorgskontor
  -  Mål: forebygging av tilbakefall under programgjennomføring og ettervern
 • Universitetet i Oslo, Psykologisk Institutt
  -  Mål: evalueringsprosjekt og hospiteringsordning.

Formålet med samarbeidet
UmVs utstrakte samarbeid har til formål å identifisere barn og unge i risikosonen og forebygge rekruttering til kriminalitet og tilbakefall. Sammen med våre samarbeidspartnere utarbeides programvirksomhet og prosjekter, tiltak og tjenester.

UmVs fokus i årene fremover vil blant annet ha følgende målsetninger i samarbeid med våre samarbeidspartnere:

 • Kunnskapsutvikling om barne- og ungdomskriminaliteten i samfunnet.
 • Problemidentifisering og utarbeidelse av tiltak.
 • Bevisstgjøring mot og forebygging av voldelig radikalisering blant unge.
 • Inkludering- og sosialtrening på individnivå.
 • Konfliktdemping og konfliktløsning på individ- og gruppenivå.
 • Motivasjon og tilrettelegging for valg av yrkesfag og høyere utdanning.
 • Elevkontrakt i samarbeid med skolen i utvisningssaker.
 • Stabilitetsoppfølgning etter endt samfunnsstraff for unge domfelte.