Målgruppen

Målgruppen er unge i risikosonen mellom 12-25 år med særskilte behov, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn. UmVs målgruppe har opphopede sammensatte utfordringer som krever systematiske oppfølgingstiltak over tid for å redusere risikofaktorene og styrke residiv faktorene.

Du har aldri før vært som gammel som det du er i dag, og samtidig kommer du aldri igjen til å være så ung som det du er i dag. E. Roosevelt

Målgruppen har sammensatte utfordringer og kan grupperes som følger:

 • I risiko for utvikling av dårlig fysisk og psykisk helse
 • Utøver og/eller utsatt for kriminelle handlinger
 • Risiko for rekruttering til kriminelle miljøer
 • Risiko for rekruttering til voldelig radikale ideologier/grupper
 • Utøver og/eller utsatt for uønsket oppførsel på skolene og risiko for elevfrafall
 • Risiko for å utøve og/eller utsette andre for ekstrem sosial kontroll
 • Risiko for tilbakefall
 • Manglende fremtidshåp
 • Lav eller ingen motivasjon til selvrealisering
 • Broket mestringserfaring

Rydde opp
Faktorer som elevfrafall, dårlig fysisk og psykisk helse, langtidsledighet, konfliktfylte relasjoner, rusavhengighet, rotløshet, konsentrasjonsvansker, manglende fremtidshåp, lav eller ingen motivasjon til selvrealisering og broket mestringserfaring kan for noen føre til kriminalitet eller til kriminelle miljøer.

UmVs prosjekter, tiltak og aktiviteter kan bidra til å styrke enkeltungdommenes ressurser, stimulere til positive nettverk, motivasjon til blant annet å rydde opp i sine utfordringer, fullføre skoleløpet eller bli sysselsatt på annen måte, gjennomføre soning og nedbetale gjeld, samarbeide med systemet.

Fokus
For å oppnå ovennevnte punkter, bør fokuset favne bredt og være systematisert ut i fra endringer i kriminalitetsbildet nasjonalt og internasjonalt. UmVs fokusområder er strukturert opp mot individ, gruppe og systemnivå. Her er noen utvalgte saksområder vi fokuserer spesielt på:

 • Utdanning
  Målrettet fokus mot elevfrafallsproblematikken og uønsket atferd på skolen.
 • Forebygging
  Forebygging i tidlig fase før skaden oppstår.
 • Inkludering
  Inkludering er beste virkemiddel for å kunne styrke involvering og deltagelse i samfunnet.
 • Oppfølgning
  UmV tilbyr stabilitetsoppfølgning av unge domfelte etter endt samfunnsstraff.
 • Rehabilitering
  UmV tilbakefører den enkelte til samfunnet.