Prosjekter og tiltak

Her presenterer vi et utvalg av UmVs prosjekter og tiltak. UmVs prosjekter og tiltak er kategoriserte etter CP verktøyene: Empowerment og Well-being.

projectdesignsupport

Mangfold
UmV er til enhver tid engasjert i flere prosjekter, alt fra de langvarige til kortere prosjekter. Felles for alle UmV prosjekter og tiltak er å bygge opp residensfaktorene, herunder selvautonomi, positive selvbilde og ferdighetstrening under trygge rammer som bidrar til at ungdom kan skape gode relasjoner i familien, lokalmiljøet og i skolen, blant venner og andre nettverk i samfunnet. Bli frivillig eller start UmV lokallag.

Sosiale systemer
UmVs arbeid tar utgangspunkt i en holistisk, økologisk analyse av mennesket innen flere sosiale systemer, rangert fra mikrosystemer til makrostrukturer. Dette fordi en underliggende antakelse innen CP er at mennesker ikke kan forstås adskilt fra situasjonen de befinner seg i.

Et menneske forstås altså her ut ifra det økologiske system det er en del av, dets personlighet, nære relasjoner, yrke, økonomi og samfunnsbetingelser. UmVs perspektiv og metode er forankret i et økologisk paradigme, der en anser sosiale systemer som bestående av individ-, mikro-, meso- og makrosystemer.

Helhetlig perspektiv
Ut fra perspektivet om at systemene nettopp er uløselig knyttet og gjensidig påvirkende, tenkes det her at kriminalitet som sosialt fenomen ikke kan bekjempes gjennom forebyggende arbeid på kun ett systemnivå. Fenomenet kriminalitet tenkes å kunne forebygges fra et helhetlig perspektiv – hvor samspillet mellom individ-, mikro-, meso- og makrosystemer bør tas i betraktning. Teoretiske prinsipper for UmVs arbeid.

Effekt
Utført forskning, våre egne erfaringer og tilbakemeldinger fra våre brukere/samarbeidspartnere viser at våre prosjekter/tiltak er treffende for behovene og skaper positiv endring.

spesifikkemål

For mer informasjon eller behov for UmVs kompetanse? Ta kontakt.