Samarbeid med Psykologisk institutt, UiO.

photo

I mer enn ti år har Universitetet i Oslo ved avdeling for kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt og samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold (UmV) hatt et fruktbart samarbeid. Kjernen i samarbeidet er en praksisordning der studentene på mastergraden i kultur- og samfunnspsykologi hospiterer i UmV og gjennomfører en obligatorisk praksisperiode. Gjennom praksisperioden i UmV får masterstudentene i kultur- og samfunnspsykologi et helt nødvendig møte med mange av «realitetene» ute i dagens komplekse samfunn. Studentene observerer alt som foregår i UmV og deltar som UmVs medhjelpere.

De praktiserende masterstudentene bidrar på sin side til å fornye og videreutvikle UmV. Denne kunnskapsoverføringen fra Universitetet til praksistiltaket skjer på to måter: Ved at studentene stiller spørsmål og drøfter de problemsakene de møter ut fra den kultur- og samfunnspsykologi de har lært i masterstudiet. For å få godkjent studiet må studentene også skrive en rapport der de analyserer praksisen sin med utgangspunkt i den kunnskapen de har tilegnet seg i kultur- og samfunnspsykologi. For at disse rapportene skal bli mest mulig relevante og nyttige for UmV, blir det for hvert kull av studenter diskutert med de faglige ansvarlige i UmV hvilke temaer og spørsmål som det i dette semesteret skal fokuseres på i rapportene. Per høsten 2015 har rundt 90 masterstudenter hospitert i UmV og presentert sine analyser av arbeidsmåtene i UmV. Disse praksisrapportene har representert en kontinuerlig dokumentasjon og systematisering av kunnskap om UmVs arbeid.

Dokumentasjon

bok9999

Etter fullført praksisperiode valgte noen av studentene å gjennomføre mer inngående analyser av UmV og skrev masteravhandlingen sin om UmV. Følgende masteroppgaver om UmV er skrevet av mastere i psykologi ved UiO:

Arntzen, C. (2012). Det som skjer i mellom. En studie av deltakelse i samtaler mellom unge domfelte og ansatte i Ungdom mot Vold.

Buvik, T. (2011). Vi ser det ikke som konflikter, det er utfordringer. En evalueringsundersøkelse av konfliktmeklingstiltaket til Ungdom mot Vold.

Breck, H., & Reer, M. (2009). Morgendagen har nye muligheter.

Gulbrandsen, M. U. (2013). Skolens rapporterte problemer. En deskriptiv analyse av problemhenvendelser til organisasjonen Ungdom mot Vold i perioden 2007-2011.

Mandal, A. B. (2012). "De sådde frøet, men jeg grodde ideen": Ei evalueringsundersøking av Ungdom mot Vold sitt arbeid med straffedømt ungdom.

Strande, T. (2012). “Jeg bare var der”: Unge domfeltes opplevelse av innflytelse i eget liv.

Bok

Materiale fra disse masteroppgavene er samlet i en bok som oppsummerer evaluerings- og dokumentasjonsarbeidet som er gjort av Psykologisk institutt:

Nafstad, H. E., Blakar, R. M. & Bruer, E. S. (Red.). (2016). Morgendagen har nye muligheter: Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne. Bergen: John Grieg.

Overføringsverdi

At UmV har oppnådd gode resultater med sitt arbeid er det liten tvil om. De har utviklet en arbeidsmetode som viser seg å fungere, og det er tydelig at det ville være fordelaktig å kunne spre denne metoden til andre aktører som ønsker å utvikle lignende tiltak. Universitetet i Oslo, rapport 2011